Намиране на биотипове при психоза - по-нови подходи

От известно време сме наясно, че фактори като по-голяма продължителност на нелекуваното заболяване са силно свързани с по-лошия резултат. Въпреки това, нито един маркер сам по себе си не е достатъчно чувствителен или специфичен за прогнозиране на резултатите след първи психотичен епизод и индивидуализацията на лечението остава загадка. Или има ли? Изглежда, че напредък е постигнат на #SIRS (Schizophrenia International Research Society), въпреки че може да се повдигнат и някои интересни предизвикателства за бъдещето.

Три основни въпроса ограничават напредъка в идентифицирането на подтипове невробиологични заболявания, които са в основата на индивидуализацията на лечението:

  • проучванията за първи епизод на психоза (ПЕП) обикновено се провеждат при пациенти с диагноза шизофрения, която въпреки проявената си хетерогенност в хода на заболяването не обхваща всички психози
  • мерките, използвани за оценка на резултата, са различни
  • разнообразието от подходи, използвани за идентифициране на клинични и невробиологични предиктори, не са интегрирани в съгласувана механистична рамка

На този симпозиум бяха представени средства за дефиниране на по-точни клинични и невробиологични подтипове.

Морфологичен клъстерен анализ при пациенти с шизофрения

Професор Лена Паланияпън, Катедра по психиатрия и медицинска биофизика, Лондон, Онтарио, Канада, описа две проучвания, които предполагат, че пациентите с шизофрения се групират в морфологични подгрупи с различни клинични характеристики.

В първото проучване е използвано крос-секционно дифузионно тензорно изображение (DTI) за сравнение на 70 пациенти с шизофрения и 77 контроли.1 Пациентите са имали значително по-ниско топографско разнообразие от контролите, въпреки че са много различни един от друг. Авторите на това изследване предполагат, че има силно индивидуализиран модел на структурна изолация, който стои в основата на хетерогенността на шизофренията, но подобни нарушения вероятно се сближават по общ път, който насърчава клиничния фенотип. Както обобщи професор Паланияпън, всички пациенти с шизофрения си приличат по това, че връзките в мозъка са нарушени, но при всеки свързаността се променя по свой собствен начин.

Всички пациенти с шизофрения си приличат по това, че връзките в мозъка са нарушени, но при всеки свързаността се променя по свой собствен начин

Във второто проучване структурните ЯМР сканирания измерват дебелината на кората при 179 пациенти с шизофрения и 77 контроли.2 Идентифицирани са три групи с различни модели на дебелина за съответната област: морфологично обеднели (25% пациенти; 1% контроли), междинни (47% пациенти; 46 % контроли) и интактни (28% пациенти; 53% контроли). Различни клинични характеристики бяха сравнени във всеки клъстер, включително възрастта на появата, общата тежест на положителните симптоми и тежестта на налудностите. По-конкретно, морфологично обеднялата група показа дефицити в теста за N-стъпки назад и по-малко тежки положителни симптоми. Предполага се, че така направената ЯМР стратификация може да се използва като биомаркер при клинични проучвания.

ЯМР-насочената стратификация на кортикалната дебелина може да се използва като биомаркер при клинични проучвания

 

Генетиката и невроизобразителните техники - по-мощни заедно

Изследването, описано от професор Тао Ли, Университет Съчуан, Ченду, Китай, възприема подход за напречен анализ на разстройствата, който интегрира генетика и невроизобразителни техники.3 Тя съобщава, че обща патофизиология съществува сред три често срещани психиатрични заболявания - шизофрения, биполярно разстройство и депресия, като генът ZNF391 е потенциалната движеща сила. Нови биотипове могат да бъдат дефинирани въз основа на пространствения модел на експресия на този ген.

Обща патофизиология, управлявана от гени, съществува сред три често срещани психиатрични заболявания - шизофрения, биполярно разстройство и депресия

 

Уроци от онкологични изследвания

Д-р Доминик Дуайър, Университет „Лудвиг Максимилиан“, Мюнхен, Германия, възприе подход, използван в онкологичните изследвания, наречен „резервна неотрицателна матрична факторизация (SCMF)“. Хиляди клинични и други променливи могат да бъдат изследвани, за да се идентифицират групи от пациенти с туморни подтипове, използвайки тази техника: тя улесни персонализирането на медицината в онкологията.

Използвайки SCMF върху данни, събрани от 765 пациенти с диагнози предимно шизофрения и биполярно разстройство, бяха открити пет подгрупи с различни клинични признаци, траектории на заболяване и генетични резултати за образователни постижения. По този начин може да е възможно да се групират пациентите по прогноза.

 

Консорциум PHENOM

Професор Паула Дазан, King’s Hospital, Лондон, Великобритания, направи ценен обзор, озаглавен „Дисектиране на хетерогенността на психозата“ и предположи, че може би е време да оставим невробиологията да ни разкаже за резултата, а не обратното. Тя цитира работата на консорциума PHENOM, който използва подход за машинно обучение, което доведе до идентифицирането на два различни невроанатомични подтипа на хронична шизофрения, само един от които има прогресиращ ход на заболяването.

Може би е време да оставим невробиологията да ни разкаже за резултата, а не обратното

Продължавайки напред, тя предположи, че изучаването на предикторите на хода на заболяването въз основа на предварително определени гранични точки за ремисия и рецидив може да доведе до погрешна класификация. Тъй като статичните категории с единични траектории се прилагат само за малка част от пациентите, точката, в която се оценяват биомаркерите, също се нуждае от внимателно разглеждане. Тъй като забележимите промени в хода на симптомите могат да настъпят дори 3-5 години след появата им, информацията за хода на заболяването трябва да се получава за дълги периоди на проследяване.

Изучаването на предикторите на хода на заболяването въз основа на предварително определени гранични точки за ремисия и рецидив може да доведе до погрешна класификация

В заключение тя предложи, че използването на традиционни категории за хода на болестта наистина ще попречи на достигането на познания за невробиологията на психозите и ще ограничи идентифицирането на най-добрия индивидуализиран подход към лечението.

 

Our correspondent’s highlights from the symposium are meant as a fair representation of the scientific content presented. The views and opinions expressed on this page do not necessarily reflect those of Lundbeck.

Използвани източници
  1. Ruan H, et al. Schizophr Res 2020;215:181-189
  2. Pan Y, et al. Schizophr Bull 2020;46:623-632
  3. Ren HY, et al. Schizophren Bull 2021 (in press)
  4. Chand G, et al. Brain 2020;143:1027-1038
Напускате Progress in Mind
Здравейте
Моля, потвърдете имейла си
Току що Ви изпратихме имейл, с връзка за потвърждение.
Преди да получите пълен достъп - трябва да потвърдите имейла си.
Информацията на този уебсайт е предназначена само за медицински специалисти.
Цялата информация на този уебсайт е свързана с продуктите, предлагани в тази страна, и следователно е предназначена за медицинските специалисти, които имат право да предписват или отпускат лекарствени продукти в професионалната си практика. Техническата информация за лекарствата е предоставена само с информативна цел, като специалистите, които имат право да предписват лекарствени продукти, носят отговорност във всеки отделен случай и спрямо нуждите на пациента да преценят кое е най-подходящото лечение.
Congress
Register for access to Progress in Mind in your country