Начало

Декларация за ограничаване на отговорността и уведомление за поверителност

Чрез уебсайта събираме и обработваме следните типове лични данни: Обработваме личните ви данни за следната цел: Обработваме личните Ви данни на следното правно основание:
Когато се записвате за бюлетина на Progress in Mind чрез уебсайта (или на хартия – напр. на конгрес), събираме име, имейл адрес, професия, държава. Записваме и информация относно това дали давате съгласие да получавате бюлетин от Лундбек.

Обработваме тези лични данни за целите на директния маркетинг, т.е. за да Ви изпращаме бюлетин по имейл, ако сте дали съгласие за това.

Искаме да узнаем професията Ви, за да се уверим, че сте медицински специалист, понеже съдържанието на имейлите (които включват само и единствено нерекламни материали) е най-полезно за този сегмент потребители и понеже е възможно подобно изискване да е наложено от местното законодателство и браншовите практики.

Правното основание е Вашето съгласие в съответствие с член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД. Ако сте се записали в периода между м. май 2018 г. и м. септември 2018 г., основанието ще бъде член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД и легитимният интерес на Лундбек да обработва личните Ви данни е да Ви изпраща заявения от Вас бюлетин.
Когато посещавате уебсайта Progress in Mind, чрез бисквитки събираме лични данни относно операционната система, вида браузър и типа устройство, които използвате за достъп до сайта, IP адреса Ви, включително местоположението на мрежата и ключовите думи, които използвате при търсене.
 • Необходими бисквитки: Необходимите бисквитки правят сайта работещ и позволяват осъществяването на основни функции като навигация на страници и достъп до защитени зони на уебсайта. Уебсайтът не може да функционира правилно без тези бисквитки.
 • Функционални бисквитки: Функционалните бисквитки позволяват на уебсайта да запаметява информация за начина, по който работи или изглежда уебсайтът – например предпочитаният от Вас език или географският регион, в който се намирате.
 • Бисквитки за статистически цели: Бисквитките за статистически цели помагат на притежателите на уебсайта да разберат как потребителите си взаимодействат с него, като събират и предават информация.
 • Бисквитки за маркетингови цели: Бисквитките за маркетингови цели се използват за проследяване на потребителите между различни уебсайтове. Идеята е да се показват рекламни съобщения, които имат отношение към индивидуалния потребител и са интересни за него, а това ги прави по-ценни за автори на реклами и рекламодатели – трети страни.

Правното основание е съгласие в съответствие с датската Изпълнителна заповед относно бисквитките, член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД.

Правното основание за необходимите бисквитки е легитимният интерес на Лундбек да предоставя на потребителите уебсайта и функционалностите му, член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД.

Когато събираме лични данни директно от Вас при записване за бюлетина на Progress in Mind, Вие ни ги предоставяте доброволно. Нямате задължение да ни предоставяте тази информация. Последствията от непредоставянето на личните данни са, че няма да можем да Ви изпращаме своя бюлетин.

Когато събираме лични данни чрез бисквитки, източникът е Вашето устройство.

Получатели на лични данни

Във връзка с уебсайта Лундбек използва обработващи лични данни (доставчици на ИТ услуги, хостинг услуги). Тези трети страни – доставчици на услуги, са длъжни да гарантират поверителността на данните Ви и да предприемат достатъчни технически и организационни мерки, за да защитят данните Ви от случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неправомерно разкриване или злоупотреба, както и друг тип неправомерно обработване.

Повече информация относно бисквитките ще намерите в Политиката ни за използване на бисквитки.

Предаване на данни към държави извън ЕС/ЕИЗ

Възможно е да прехвърлим личните Ви данни към други държави, някои от които все още не предоставят адекватно ниво на защита според Европейската комисия. Лундбек ще гарантира, че всяко такова предаване на данни ще се извършва в съответствие с приложимите правни норми за защита на личните данни, в това число и с ОРЗД.

Споделяме информация, събрана чрез бисквитки, с Google Analytics (Google LLC), а това предаване на данни към САЩ е на основание Щита за неприкосновеност на личните данни между ЕС и САЩ.
(https://www.privacyshield.gov/welcome)

Съхраняване на данни (запазване на данни)

Личните Ви данни ще се съхраняват, докато не се отпишете от бюлетина. След отписване няма да Ви изпращаме бюлетин, а личните Ви данни ще бъдат изтрити.

Повече информация за периодите на съхранение за различните бисквитки, които използваме, ще намерите в Политиката ни за използване на бисквитки тук

Вашите права в качеството Ви на субект на данни

Лундбек е предприело всички необходими и адекватни мерки, за да защити личните Ви данни и да гарантира спазването на правата Ви в качеството Ви на субект на данни.

Съгласно ОРЗД и датския Закон за защита на данните Вие разполагате с определени права, описани по-долу. Моля, имайте предвид, че е възможно да са в сила ограничения спрямо възможността Ви да упражнявате тези права, например ако се установи, че съществени съображения по повод частни интереси имат предимство пред правото Ви да получите информация.

Право на достъп

Имате право да заявите достъп до личните Ви данни, които обработва Лундбек.

Лундбек трябва като начало да Ви предостави копие от личните данни, които са в процес на обработване, без да начислява суми за това, като предоставянето може да стане с електронни средства, ако искането е подадено чрез широко използвана електронна форма.

Право на коригиране

Вие имате право на коригиране на неточни лични данни, които се отнасят до Вас, включително на попълване на непълни лични данни.

Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“)

Имате право свързаните с Вас лични данни да бъдат изтрити.

Имате право свързаните с Вас лични данни да бъдат изтрити.

Имате право на да ограничите обработването от страна на Лундбек на свързаните с Вас лични данни.

Право на преносимост на данните

Когато обработването се извършва на основание на предоставено съгласие или сключен договор и обработването се осъществява чрез автоматизирани средства, имате право да получите свързаните с Вас лични данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. Имате право да прехвърлите тези лични данни на трета страна без възпрепятстване от страна на Лундбек, ако е технически възможно.

Възражение

Имате право по всяко време и на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на лични данни, отнасящи се до Вас, което се основава на легитимен интерес като правно основание за обработване (съгласно член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД и Раздел 6 от датския Закон за защита на данните), включително профилиране, основаващо се на посочените разпоредби. Когато упражните правото си на възражение, Лундбек следва да прекрати обработването на личните Ви данни, освен ако Лундбек не докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Когато личните Ви данни се обработват за целите на директния маркетинг, имате право по всяко време да направите възражение срещу обработване на личните данни, отнасящи се до Вас, за този вид маркетинг, което включва и профилиране, доколкото то е свързано с директния маркетинг. Когато възразявате срещу обработване за целите на директния маркетинг, Лундбек следва да прекрати обработването на личните данни за тези цели.

 

Ако личните Ви данни се обработват въз основа на дадено от Вас съгласие, можете по всяко време да оттеглите съгласието си. Имайте предвид, че това не оказва въздействие върху законосъобразността на обработването на личните Ви данни, извършено от Лундбек преди оттегляне на съгласието.

Ако желаете да упражните някое от описаните по-горе права или имате каквито и да е въпроси относно същите, моля, свържете се с Длъжностното лице по защита на данните на Лундбек (данни за контакт ще намерите по-долу).

Длъжностно лице по защита на данните, определено от Лундбек

Ако имате каквито и да е въпроси по отношение на обработването на лични данни, извършвано от Лундбек, моля, обърнете се към Длъжностното лице по защита на данните, определено от Лундбек:

H. Lundbeck A/S (Х. Лундбек А/С)
На вниманието на: Длъжностно лице по защита на данните
Ottiliavej 9
2500 Valby
Дания

Имейл адрес: dataprivacy@lundbeck.com

Телефонен номер: + 45 3630 1311 (попитайте за нашето Длъжностно лице по защита на данните).

Ако се обърнете към нашето Длъжностно лице по защита на данните, H. Lundbeck A/S (Х. Лундбек А/С) ще обработи личните данни, които сте предоставили с искането си, с цел да разгледа и да отговори на искането Ви. Моля, запознайте се с уведомлението ни за поверителност във връзка с такъв тип обработване тук.

Подаване на жалби

Ако Лундбек не се е произнесло по подадената от Вас жалба по задоволителен за Вас начин, може да подадете жалба до датската Агенция за защита на данните.

Датска Агенция за защита на данните (на датски Datatilsynet)

Телефонен номер: +45 33 19 32 00
Имейл адрес: dt@datatilsynet.dk
Уебсайт: www.datatilsynet.dk

 1. Пряка комуникация

Всякакви въпроси, коментари, предложения и т.н., които може да отправяте или предавате чрез уебсайта, стават и ще останат във възможно най-широките, позволени от приложимите правни норми, обем и степен собственост на Лундбек, и ще се считат за неповерителна и незащитена от права на интелектуална собственост информация, която Лундбек може да използва по свое усмотрение.

 1. Декларация за ограничаване на отговорността

Лундбек полага разумна грижа, за да гарантира, че съдържанието на уебсайта е точно и актуално, но цялата информация се предоставя „такава, каквато е” и Лундбек не дава каквито и да е гаранции и не прави заявления във връзка с точността, последователността, навременността или пълнотата на съдържанието на уебсайта, като може по всяко време и по свое усмотрение да променя или заменя информацията на уебсайта, както и да преустанови разпространението на последния без предизвестие. Уебсайтът може да съдържа информация относно заболявания и лечение: тази информация е предназначена само за обща насока и в никакъв случай не може да замести консултацията от лекар или друг компетентен медицински специалист. Доколкото е позволено от приложимите императивни правни норми, Лундбек няма да носи отговорност за каквито и да е преки, случайни, последващи, косвени или наказателни вреди, възникнали във връзка с достъпа до каквото и да е съдържание на този уебсайт или използването на въпросното съдържание, включително във връзка с вируси, независимо от точността или пълнотата на подобно съдържание. Ако подозирате, че имате някакъв здравословен проблем, силно Ви препоръчваме да се свържете с Вашия лекар.

 1. Връзки с други уебсайтове

Уебсайтът може да съдържа връзки към уебсайтове на трети страни. Лундбек не контролира тези уебсайтове, няма връзка с тях и не ги подкрепя, нито носи отговорност за вреди или щети, възникнали във връзка със съдържанието на такива уебсайтове. Връзките към други уебсайтове се предоставят само за удобство и Лундбек Ви кани да се запознаете с условията за ползване и поверителност на тези уеб сайтове на трети страни.

 1. Права на интелектуална собственост

Съдържанието на уебсайта е обект на авторски права и на други права на интелектуална собственост. Дружествените наименования, търговските наименования, лога и всички наименования на продукти са търговски марки, собственост на Лундбек. Изрично се забранява всякакво неправомерно използване на тези марки. Съдържанието на уебсайта не може да се копира за каквато и да е цел освен за лично и нетърговско ползване, като всички означения и изявления относно авторските и други права не следва да се премахват. Освен както изрично е посочено по-горе, никаква информация, съдържаща се в този уебсайт, не може да се копира, показва, изтегля, изменя, възпроизвежда или препредава без изричното писмено съгласие на Лундбек.

 1. Деца

Настоящият уебсайт не е предназначен, нито е разработен с цел да привлича деца на възраст под 18 години. Ние не събираме съзнателно идентифициращи данни от лица, за които знаем че са на възраст под 18 години.

 1. Приложимо право и подсъдност

Настоящата декларация за ограничаване на отговорността и съдържанието на този уебсайт се ръководят и тълкуват в съответствие с датското право, без да се вземат предвид датските норми за стълкновение на закони. Всякакви спорове, които произтичат от настоящата декларация за ограничаване на отговорността или са свързани с нея и не могат да бъдат уредени по мирен път, се отнасят към компетентните датски съдилища в Копенхаген, Дания.

 1. Промени и въпроси

Всички промени в настоящия документ ще се съобщават своевременно на този уебсайт. Ако имате някакви въпроси относно настоящия документ или уебсайта като цяло, моля, не се колебайте да се свържете с нас.

Напускате Progress in Mind
Здравейте
Моля, потвърдете имейла си
Току що Ви изпратихме имейл, с връзка за потвърждение.
Преди да получите пълен достъп - трябва да потвърдите имейла си.
Информацията на този уебсайт е предназначена само за медицински специалисти.
Цялата информация на този уебсайт е свързана с продуктите, предлагани в тази страна, и следователно е предназначена за медицинските специалисти, които имат право да предписват или отпускат лекарствени продукти в професионалната си практика. Техническата информация за лекарствата е предоставена само с информативна цел, като специалистите, които имат право да предписват лекарствени продукти, носят отговорност във всеки отделен случай и спрямо нуждите на пациента да преценят кое е най-подходящото лечение.
Congress
Register for access to Progress in Mind in your country