Начало

Ново изследване показва как структурата и функцията на мозъка се променят при депресия и шизофрения

Винаги има какво да научите за подлежащата биология в медицината и това е особено вярно в психиатрията. Хибридната среща на ECNP 2021 даде възможност на учените в ранните етапи на кариерата си да представят своите изследвания, включително вълнуващи открития за ГДР и шизофрения от Джулия Фиц (Изследователско училище Макс Планк за траслационна психиатрия, Мюнхен, Германия), Джулия Биневийс (Медицински центрове на Университета в Амстердам, Нидерландия) и Андреа Перотели (Университет на Кампания „Луиджи Ванвители“, Неапол, Италия).

Психичните разстройства често се категоризират въз основа на симптомите, но това може да попречи на изследването на подлежащите причини. Категориите може да не са ясно разделени, с припокриващи се симптоми, а различните симптомни профили понякога могат да доведат до една и съща диагноза.1

За разлика от други клонове на медицината, обикновено няма една единствена причина за дадено психично разстройство и може би е по-добре вместо това да се вземат предвид трансдиагностични рискови фактори, например чрез използване на компютърни модели.

 

Неблагополучията в детството могат да повлияят на когнитивната функция

Един трансдиагностичен рисков фактор е когнитивната дисфункция, която е свързана с психопатологията и тежестта на заболяването, но не и с конкретна диагноза.2 Джулия Фиц и колеги оцениха това в кохорта BeCOME1 от 123 пациенти с голямо депресивно разстройство (ГДР), тревожни разстройства или пост-травматично стресово разстройство (ПТСР), като се използва вербална задача N-назад с едновременно пупилометрия и функционален ЯМР.

Различните реакции на зениците към когнитивното натоварване корелират с различни мозъчни области

Те открили, че размерът на зениците се увеличава с увеличаване на натоварването на работната памет. Въпреки това, моделирането на латентния растеж на класа разкри група от 26 пациенти с профил на реакция на зеницата, който е по-малко реактивен към натоварването на работната памет. Обобщен линеен модел показва, че отговорът на зеницата в тази „девиантна“ група корелира с различни мозъчни области от „типичната“ група, по-специално гирус ангуларис и гирус париеталис инфериор.

Ниски нива на неблагополучие в детството могат да бъдат протективни за когнитивната функция

Типичната група има по-високо ниво на неблагополучие в детството в сравнение с девиантната група (p = 0,008 до 0,03), но няма разлика в депресията, личностната или ситуационна тревожност, или анхедонията. Една от хипотезите е, че по-ниското ниво на неблагополучие в детството може да функционира като защитен фактор при когнитивно изискващите задачи.3

 

Клиничната, но не субклиничната депресия е свързана със мозъчната структура

Вече е известно, че ГДР намалява дебелината на кортекса4 и обема на хипокампа,5 и че сивото вещество в мозъка намалява с възрастта.6 Въпреки това, ефектът на възрастта върху връзката между ГДР и мозъчната структура е неясен.

Джулия Биневийс и колеги са използвали данни от 3428 възрастни в Лайфбрейн, включително от общата популация и контролни пациентски кохорти. Не е изненадващо, че леката до тежка депресия е по-честа в контролните пациентски кохорти (62,1%), отколкото в общата популация (9,5%).

ГДР намалява дебелината на кортекса и обема на хипокампа, а сивото вещество в мозъка намалява с възрастта

Както се очакваше, контролните пациентски кохорти показаха асоциации между депресивните симптоми и намалената дебелина на медиалната орбитофронтална кора и дебелината на ростралната предна цингуларна кора и обема на хипокампа. Въпреки това, общата популация не показва тези корелации.

Групата стигна до заключението, че клиничната, но не и субклиничната депресия е свързана със мозъчната структурата. Също така няма последователни взаимодействия между възрастта и депресивните симптоми в която и да е група или мозъчна област.

 

Функционална свързаност при негативни симптоми на шизофрения

Негативните симптоми при шизофрения влияят върху функционирането и качеството на живот на пациентите и имат различни клинични прояви.7 Невроизобразителни  изследвания показват, че негативните симптоми могат да се дължат на промени в церебралните мрежи.8

Андреа Перотели и колеги сравняват функционалната свързаност на пациенти с шизофрения и здрави контроли, използвайки ЯМР. Индивидите с шизофрения показват намаляване на функционалната свързаност в лимбичната мрежа, по-специално в ростралната област на гирус темпоралис супериор синистра (p = 0,002).

Негативните симптоми на шизофренията корелират с функционалната свързаност на дорзалната мрежа на вниманието

Негативните симптоми както в домейна на експериментален дефицит, така и в домейна на експресивен дефицит корелират  с функционалната свързаност на дорзалната мрежа на вниманието, по-специално левия горен париетален лобул (p = 0,0031 и 0,00044, съответно).

Дорзалната мрежа на вниманието контролира целенасоченото разгръщане на вниманието отгоре надолу.9 Групата предполага, че дисрегулацията и нарушените връзки на тази мрежа могат да доведат до нарушена обработка на околната среда.

Our correspondent’s highlights from the symposium are meant as a fair representation of the scientific content presented. The views and opinions expressed on this page do not necessarily reflect those of Lundbeck.

Използвани източници
  1. Brückl et al. The biological classification of mental disorders (BeCOME) study: a protocol for an observational deep-phenotyping study for the identification of biological subtypes. BMC Psychiatry. 2020;20(1):213
  2. Abramovitch et al. The C Factor: Cognitive dysfunction as a transdiagnostic dimension in psychopathology. Clin Psychol Rev. 2021;86:102007
  3. Seery et al. Whatever does not kill us: cumulative lifetime adversity, vulnerability, and resilience. J Pers Soc Psychol. 2010;99(6):1025-41
  4. Schmaal et al. Cortical abnormalities in adults and adolescents with major depression based on brain scans from 20 cohorts worldwide in the ENIGMA Major Depressive Disorder Working Group. Mol Psychiatry. 2017;22(6):900-9
  5. Schmaal et al. Subcortical brain alterations in major depressive disorder: findings from the ENIGMA Major Depressive Disorder working group. Mol Psychiatry. 2016;21(6):808-12
  6. Pomponio et al. Harmonization of large MRI datasets for the analysis of brain imaging patterns throughout the lifespan. Neuroimage. 2020;208:116450.
  7. Galderisi et al. Negative symptoms of schizophrenia: new developments and unanswered research questions. Lancet Psychiatry. 2018;5(8):664-77
  8. Uscătescu et al. Effective connectivity of the hippocampus can differentiate patients with schizophrenia from healthy controls: a spectral DCM approach. Brain Topogr. 2021. doi: 10.1007/s10548-021-00868-8
  9. Vossel et al. Dorsal and ventral attention systems: distinct neural circuits but collaborative roles. Neuroscientist. 2014;20(2):150-9
Напускате Progress in Mind
Здравейте
Моля, потвърдете имейла си
Току що Ви изпратихме имейл, с връзка за потвърждение.
Преди да получите пълен достъп - трябва да потвърдите имейла си.
Информацията на този уебсайт е предназначена само за медицински специалисти.
Цялата информация на този уебсайт е свързана с продуктите, предлагани в тази страна, и следователно е предназначена за медицинските специалисти, които имат право да предписват или отпускат лекарствени продукти в професионалната си практика. Техническата информация за лекарствата е предоставена само с информативна цел, като специалистите, които имат право да предписват лекарствени продукти, носят отговорност във всеки отделен случай и спрямо нуждите на пациента да преценят кое е най-подходящото лечение.
Congress
Register for access to Progress in Mind in your country